มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 1/9/2565

           เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ ณ ห้องประชุมทุ่งกองมู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการลงนามดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก

          รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ นางนที ชวนสนิท กรรมการเลขานุการและผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ ดร.สถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ และนางพิรมล เจริญเผ่า ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์

         ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะร่วมมือกันในด้านการบูรณาการทางวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยรวมถึงประเทศสมาชิกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศการเงินการคลัง อุตสาหกรรม และการลงทุน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค และหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงฯ เสร็จสิ้นได้มีการเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจโกโก้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมปางหมู อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย