โครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.2565 - 2566

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 30/8/2565

       วันที่ 30 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเมตตาจากพระครูสิริเจติยานุกูล (เลขานุการรองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในนามผู้แทนวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในพิธีลงนามสัญญารับทุนโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.2565 - 2566 โดยมี ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประฝ่ายฆราวาส ในนามผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณะและวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ดังกล่าว ตามที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์

           รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 จำนวน 4 ราย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยมี นักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ราย ได้แก่ นางสาวศุภัทชญานันท์ จะวรรณะ คณะครุศาสตร์ นางสาวจิรัชญา รุนรักษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวรักษณาลี ใจคำปัน วิทยาลัยนานาชาติ นายนันทวัฒชัย จันทะสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ