มร.ชม. ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ ดำเนินกิจกรรม ในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิต ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 29/08/2565

           เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับสมรรถนะบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเป็นนวัตกรชุมชน ณ ห้องประชุมวัดโป่งน้อย และพื้นที่แหล่งสมุนไพรชุมชน เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และนำคณาจารย์ นักศึกษาร่วมกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ฝึกวิเคราะห์ชุมชนเชิงปฏิบัติการและสัมภาษณ์ข้อมูลชุมชนการฝึกปฏิบัติหัวข้อ "การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้านในเทศบาลตำบลสุเทพ" วิทยากรโดย นายถาวร ฟู่เฟือง ประธานกลุ่มสมุนไพร ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดโป่งน้อยและประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสุเทพ การฝึกปฏิบัติหัวข้อ "บทบาทและการขับเคลื่อนนโยบายของการแพทย์แผนไทยในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ” วิทยากรโดย พท.ป.มัลลิกา พรหมบุตร แพทย์แผนไทย ประจำหน่วยบริการแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพร่วมกับ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลตำบลสุเทพ กิจกรรมที่ 2 สำรวจพื้นที่สมุนไพรชุมชนและภูมิปัญญาพื้นบ้านร่วมกับกลุ่มสมุนไพรและแพทย์แผนไทย มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา