โครงการ ห่าง “กัญ” นะ อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลกัญชาและยาเสพติด

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 27/8/2565

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา “CMRU รู้ จัก กัญ” ภายใต้โครงการห่าง “กัญ” นะ กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลกัญชาและยาเสพติด ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติโดยมี นายวัชรพล เดชะปราปต์ นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามคณะกรรมการจัดงาน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายสยาม กันหาลิลา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่ากิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา “CMRU รู้ จัก กัญ” ภายใต้โครงการห่าง “กัญ” นะ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกองพัฒนานักศึกษา กับ ชมรมสื่อดีดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและให้เกิดกระแสความตื่นตัว ในโทษของกัญชาและยาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมการให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่เยาวชนเรื่องโทษของกัญชาและยาเสพติด โดยใช้ทักษะสำคัญ ของวิศวกรสังคม ได้แก่ กระบวนการร่วมคิดวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนในกระบวนการกลุ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอกิจกรรมรณรงค์ในรั้วมหาวิทยาลัยและร่วมชิงทุนการศึกษา ในโครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ “โทษของกัญชาและยาเสพติด”ซึ่งสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมมหาวิทยาลัยจากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในข้อที่ 4 ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมกว่า 400 คน

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ