มร.ชม. ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดกิจกรรมสร้างวัคซีนใจโครงการเสริมสร้างพลังใจและการดูแลสังคมจิตใจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ และประชาชนเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 26/8/2565

              เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพลังใจและการดูแลสังคมจิตใจ สำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงาน ในสถานประกอบการ และประชาชนเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ เรียนรู้แนวคิด วิธีการและทักษะการเสริมสร้างพลังใจและสามารถมีพลังใจที่เข้มแข็ง ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 น.ส.ชนินทร์ทิพย์ อินทะสืบ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย น.ส.อรทัย เจียมดำรัส นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ น.ส.ชัฌฎา ลอมศรี นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ นางสุรินทร อิวปา นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ นายภูวดล วงศ์ศรีใส นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ และ น.ส.ธิตาภรณ์ วิชชุปกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจ อึด ฮึด สู้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย Modual 1 : พลังใจ บนพื้นฐานพลังอึด เรื่องที่ 1 ทำความรู้จักพลังใจ เรื่องที่ 2 พลังอึด ฉันลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้ง Modual 2 พลังฮึด : กำลังใจ เรื่องที่ 3 ฉันมีสิ่งล้ำค่าที่เป็นกำลังใจ Modul 2 : พลังสู้ ฉันทำได้ เรื่องที่ 4 การจัดการความเครียด เรื่องที่ 5 ชีวิต คือการปรับตัว เรื่องที่ 6 ค้นหาหนทางใหม่ ในการแก้ปัญหา

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ