ผู้บริหาร มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานคลัง จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)

CMRU Faculty : กองอาคารสถานที่ | Date and Time : 24/8/2565

                 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติก คอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่างระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20) นำโดย อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร ลักษณ์ศิริ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ คุณรจนา สายอุตต๊ะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ และคณะจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมริมเหนือ อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ ให้เข้าร่วมโครงการ CoST เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกมิติ

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ