คณะผู้บริหาร มร.ชม. ต้อนรับคณะจาก Juntendo Universityในโอกาสหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขศาสตร์

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 23/8/2565

             เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ Ms. Hashino Yukari อาสาสมัคร JICA

            อาจารย์ ดร. สายหยุด มูลเพ็ชร์ และคณาจารย์ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Dr.Motoyuki Yuasa, M.D. และคณะจาก Juntendo University ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านการสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกันต่อไปในอนาคต

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน และ ผู้คนกำลังยืน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ