การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง เพื่อสร้างภาวะผู้นำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 22/8/2565

              เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และรุ่นกลาง เพื่อสร้างภาวะผู้นำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นการสร้างโอกาสในเวทีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้นักวิจัยหญิง The Inclusive Science Leadership Program for Early- to Mid-Career Researchers in APEC and the APEC Emerging Researchers Workshop 2022 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) ณ ห้องประชุมบ้านนก วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

           สำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) คือเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2532 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การส่งเสริมการเปิดเสรีการค้า การลงทุน รวมถึงความร่วมมือในด้านมิติสังคม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ อาทิ ความร่วมมือด้านการเกษตร การส่งเสริมบทบาทสตรีในเศรษฐกิจ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค โดยปี พ.ศ.2565 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม APEC 2022

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ