ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัดอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอปพลิเคชัน Blynk

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 22/8/2565

           เมื่อวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ “การอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แอปพลิเคชัน Blynk” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยะ เงาส่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

           สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทางด้านอื่น ๆ ต่อไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา