มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2565 ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ในจังหวัดเชียงใหม่

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 21/8/2565

                เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 คุณอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานบริการจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พื้นที่เวียงบัว โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ รศ.ดร. สามารถ ใจเตี้ย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลอาหาร หลักการสู่แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัส พร้อมด้วย อ.จันจิราภรณ์ สท้านไตรภพ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บรรยายเรื่องความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรคและการสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และ คุณเอกรินทร์ วินันท์ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ในการบรรยายหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร โดยมีผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าร่วมการอบรม จำนวน 59 คน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา