มร.ชม. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม “สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย”

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 16/8/2565

              เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องสัมมนา 2 ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

              การลงนาม “บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม” ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 แห่ง และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย โดยนางเกลียว เสร็จกิจ หรือ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน - อีแซว) ประจำปี พ.ศ. 2539 นายกสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย สร้างภาคีเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ถ่ายทอดและเผยแพร่เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ในฐานะมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการเพลงพื้นบ้านภาคกลางกับการเรียนการสอน ส่งเสริมการวิจัย สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง และร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางในครอบคลุมทุกภาคส่วน

             สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 แห่ง ที่ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ