นศ. หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 11/8/2565

            เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกทรายอะเบต ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม “สาธิตพิชิตลูกน้ำยุงลาย” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และการร่วมมือกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ