มร.ชม. ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ในโอกาสลงพื้นที่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 8/8/2565

       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สุโข เสมมหาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับ นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในโอกาสลงพื้นที่ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน

     โครงการฯ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัย ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานสู่การขยายผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อ.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ และ อ.สิริพร คืนมาเมือง เป็นผู้ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ น้ำอ้อยตำบลป่าตุ้ม อ.พร้าว และ อ.พลศรัณย์ ศันยทิพย์ เป็นผู้ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์หนังปอง และผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของตำบลสันทราย อ.พร้าว


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย