คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชนภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 8/8/2565

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี, อ.ดร.รณวีร์ พาผล ผู้ช่วยคณบดี, ผศ.ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ ประธานหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมในโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการทักษะวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมทักษะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดโรงเรียนและพื้นที่บริเวณโดยรอบ) กิจกรรมการให้ความรู้กฎหมายสำหรับประชาชน และกิจกรรมการให้ความรู้การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยมีประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จำนวน 50 คน พร้อมด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ