มรภ.เชียงใหม่ ร่วมมือกับ GISTDA ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ Pandora เพื่อติดตามสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียน และประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 4/8/2565

          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดงานการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ Pandora ณ ชั้นดาดฟ้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และทีมงานร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และร่วมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อติดตามมลภาวะอากาศในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน”มี 12 หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ