คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.บริการวิชาการ Content Creator

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 15/12/2564

งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดบริการวิชาการ ในหัวข้อ Content Creator นำโดย อ.ดร.อุไร ไชยเสน ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการสู่สังคม นำอาจารย์ และนักศึกษาบริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator by Photo ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย จำนวน 100 คน  เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โครงการประกอบด้วยกิจกรรมภาคบรรยาย “Content Creator อาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่” โดย อ.ดร.อุไร ไชยเสน และกิจกรรมภาคปฏิบัติ “Photo Content การสร้างเนื้อหาผ่านรูปภาพ” โดย อ.กมลวรรธ สุจริต อาจารย์จากภาควิชานิเทศศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรู้จักหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการจากคณาจารย์แต่ละหลักสูตร แนะนำและสร้างความเข้าใจเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจ และได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น โดยมี คณาจารย์จากแต่ละภาควิชาเข้าร่วมโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกอบด้วย ภาควิชานิเทศศาสตร์ ผศ.ศุภณิช  จันทร์สอง และ อ.กมลวรรธ  สุจริต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อ.พชรพร อากรสกุล และ อ.กันตา ตันนิยม ภาควิชาบริหารธุรกิจ อ.พัชรินทร์  อุดมจรัสเดช  อ.ปียารัตน์ ศรีศักดา อ.จุฑาลักษณ์ สายแปง ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผศ.ดร. กัลยา ใจรักษ์ และ ภาควิชาการตลาด อ.พรรณรัตน์ บุญกว้าง ทั้งนี้ กิจกรรมบริการวิชาการนี้ เป็นโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา