adiCET อบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 15/12/2564

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมให้แก่ครูและสภานักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “สร้างความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศพร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM แบบแสดงผลออนไลน์” โดยมี อ.ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นผู้ให้ความรู้ในการบรรยายเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาฝุ่น PM 2.5 การใช้ประโยชน์จากระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ adiDUST ที่แสดงผลออนไลน์ รวมทั้งกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดทำเครื่องกรองอากาศอย่างง่าย ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม วิทยาลัยฯ ได้มอบเครื่องกรองอากาศที่เป็นผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนที่เข้าอบรมให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้สำหรับห้องเรียนปลอดฝุ่นจำนวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ สามารถติดตามคุณภาพอากาศได้ที่ www.adinnovation.cmru.ac.th/dust จะมีการรายงานคุณภาพอากาศแบบ Real Time ทุก 5 นาที

 

 

<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา