มร.ชม. ร่วมประชุมการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 15/12/2564

         เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการนิเทศและติดตามการดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  ในฐานะที่ปรึกษาโครงการโคก หนอง นา โมเดล กลุ่มกสิกรรมหริภัญชัย ณ โรงเรียนวัดวังหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนกลาง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ด้วยโคกหนองนาโมเดลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 4 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม แล้วโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ทั้งนี้คณะทำงานได้ลงพื้นที่นิเทศและติดตามการดำเนินโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง" สพฐ.(จังหวัดลำพูน) ในวันที่ 22-25 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ของคณะครูนักเรียนผู้บริหาร พร้อมทั้งสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง เพื่อสรุปข้อมูลที่ได้จากการนิเทศและติดตามพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาโครงการต่อไป

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ