มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ผนึกกำลังขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ ลงนามความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ (MOU)

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 15/12/2564

            เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี  รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และนางสาวนิดา พรินทรากุล หัวหน้างานกิจการต่างประเทศ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนางานต่างประเทศ ในนาม“งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” ให้เกิดแนวทางและเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านต่างประเทศระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการต่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ