ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ (BTC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 15/12/2564

             

                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในการบริการวิชาการกับหน่วยงานของชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการด้านธุรกิจของชุมชน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาค้นคว้าวิจัย และแนวทางในการจัดกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ ซึ่งทั้งอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชุมชนท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก               รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพงษ์  วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ และได้รับเกียรติ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมงานและต้อนรับผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่  การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อการส่องออกในครั้งนี้  มุ่งหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการส่งออก ขั้นตอนวิธีการด้านการส่งออก และสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเป้าหมายได้  และนำผลที่ได้จากการโครงการมาใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมสำหรับส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สอดคล้องตรงกับความต้องการและหนุนเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีศักยภาพในการแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้จัดสัมมนาได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 โดยมีการวัดวัดอุณหภูมิ ล้างเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามแบบฟอร์มคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และเว้นระยะห่างระหว่างนั่งอบรม

        

         

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย