บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร

CMRU Faculty : บัณฑิตวิทยาลัย | Date and Time : 15/12/2564

          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ดร.ภูเบศ พวงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Education:WIE)  ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ลำพูน โดยจัดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการทำสปาเก็ตตี้ขี้เมาทะเล กระชายหอมแดง หลักสูตรการทำบัวลอยเบญจรงค์ 5 สี ใส่น้ำขิง ลำใย และใบเตย เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มชุมชนเทศบาลตำบลหนองยวง จำนวน 2 กลุ่ม โดยได้รับเกียรติจากนายกเทศบาลตำบลหนองยวง กล่าวเปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์

        

 

 

        

 

        

 

      

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา