มร.ชม. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชงร่วมกับบริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 15/12/2564

        เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ประธานกรรมการบริษัทฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท  ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว โดยมี ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงพิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา รองประธานกรรมการบริษัทฯ ร่วมลงนามเป็นพยาน และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะจากบริษัทไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

 

 

             สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชง การทดสอบสายพันธุ์ คุณสมบัติและการศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารพฤกษเคมีจากกัญชงเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปศุสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้อาจารย์และนักวิชาการที่มีความรู้เข้าร่วมดำเนินการวิจัย โดยจะมีข้อเสนอโครงการวิจัยในโอกาสต่อไป และในส่วนบริษัทจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกัญชงอย่างครบวงจร โอกาสนี้ บริษัทไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด ได้มอบทุนสนับสนุนการวิจัยหลักสูตรปริญญาโทสาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร การวิจัยโครงการ “การทดสอบกัญชงพันธุ์ไทยพื้นเมืองกับการเกิดสารพฤกษเคมีที่เหมาะสมตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม”เป็นเงิน 200,000 บาท อีกด้วย

               

 

           

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย