มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือ GISTDA ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ PM 2.5 ระบบ Pandora

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 15/12/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA นำโดยนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการจิสด้า ผู้อำนวยการฝ่าย และทีมงาน เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ การเกษตร คุณภาพอากาศ น้ำท่วม-น้ำแล้ง เป็นต้น สำหรับแผนงานด้านการประเมินสภาวะทางอากาศด้วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ได้หารือเพื่อเสนอติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ PM 2.5 ระบบ Pandora เพื่อเป็นตำแหน่งตรวจสอบเซ็นเซอร์ในดาวเทียมระบบ GEMS (Geostationary Environment Monitoring Spectrometer) ของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งพัฒนาร่วมกับองค์การ NASA แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

 


                    ในการนี้อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศชุมชน ได้นำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อชุมชน พร้อมทั้งหารือถึงการบูรณาการศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากร และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทั้งด้านงานวิจัย งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน ภายหลังการประชุมได้นำพาผู้แทนจากจิสด้าและทีมงานเยี่ยมชมดาดฟ้าอาคาร 27 และอาคาร 29 เพื่อประเมินความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศ PM 2.5 ระบบ Pandora สำหรับการหารือความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะได้พัฒนางานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นที่รู้จักและเกิดการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ