ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะพลาสติกและโฟม

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 15/12/2564

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อาษา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะพลาสติกและโฟม แก่อาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และแกนนำชุมชนกลุ่มขะโยด ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 18 คน ในโอกาสศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติกและโฟมแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาและแกนนำชุมชน ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การใช้เตาชีวมวลทรงกระบอก และการทำบล็อกรีไซเคิลจากขยะถุงพลาสติก รวมถึงสาธิตขั้นตอนการทำบล็อกรีไซเคิลปูพื้นถนน เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา