มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยชนชาติครูกว่างซี การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 15/12/2564

                รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยชนชาติครูกว่างซี Guangxi Normal University for Nationalities (GXNUN) สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทางระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง ชั้น 3 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
 

           

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา