มร.ชม. MOU ความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพ เครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน นิเทศศาสตร์ ราชภัฏ 10 สถาบันทั่วประเทศไทย

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 15/12/2564

          เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.มัทนา อินใชยรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคีเครือข่ายวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ สถานีโทรทัศน์ไทยเคเบิลบรอดแคสติ้ง 37HD เพื่อดำเนินโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมในการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงสถานการณ์โควิด “นวัตกรรมสื่อสังคมและเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค่านิยม และสุขภาวะชุมชน” ร่วมกัน

          ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการผลิตสื่อเพื่อส่งเสียงของผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกสู่สังคม โดยมี ผศ.ศุภณิช จันทร์สอง และอาจารย์ศิโรช แท่นรัตนกุล เป็นผู้ควบคุมการผลิตและจะนำเสนอผลงานนักศึกษาทีมผลิตสื่อ ฯ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

         

          


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา