มร.ชม. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ร่างบันทึกความร่วมมือลักษณะหุ้นส่วน ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับนครเซจง สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 16/03/2565

       เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างบันทึกความร่วมมือลักษณะหุ้นส่วน (partnership) ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับนครเซจง สาธารณรัฐเกาหลี และพิจารณาการปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย

        นครเซจง สาธารณรัฐเกาหลี ถือเป็นเมืองหลวงด้านการบริหาร มีศักยภาพด้านเมืองอัจฉริยะ เป็นจุดเด่นด้านการพัฒนาระบบการขนส่งในเมือง ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย การดำเนินความสัมพันธ์ต่อกันจึงถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภูมิภาคในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน โดยจะจัดทำความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนกับจังหวัดเชียงใหม่ ทำการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในหลายด้าน ได้แก่ ด้านเมืองอัจฉริยะ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านการแลกเปลี่ยนการเยือน ในส่วนของการปรับแก้ร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลียนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขตามที่กระทรวงการต่างประเทศแนะนำ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ