มร.ชม. – รร.สันป่าตองวิทยาคม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 30/11/2564

  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมเป็นพยายานในพิธีลงนาม ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์  คณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  ได้นำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวเสนอต่อคณะผู้บริหาร โดยมี รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี รับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียน สันป่าตองวิทยาคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภายหลังจากนี้จะได้ร่วมดำเนินการตามข้อตกลง  ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา