มร.ชม.ร่วมกับ Duy Tan University จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนวดหน้าแบบไทย - การทำอาหารเวียดนามรูปแบบออนไลน์

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 30/09/2564

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบัน Hospitality & Tourism Institute มหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม (Duy Tan University: DTU) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาด้านการนวดหน้าแบบไทยและการทำอาหารเวียดนาม ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับนักศึกษาอาจารย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในรูปแบบออนไลน์ ในชื่อกิจกรรม “CMRU & DTU Virtual Workshop 2021: Student e-Exchange in Hospitality & Tourism" ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนวดหน้าแบบไทย และการทำอาหารเวียดนาม ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ การฟังบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “The future of Hospitality and Tourism in a post pandemic era in Chiang Mai, Thailand’s perspective” โดย อาจารย์สุนิสา เฟรนเซล์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนวดหน้า สอนโดย อาจารย์งามนิด แสงนำพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านการทำอาหารเวียดนาม สอนโดย Dr. Bui Kim Luan รองคณบดีสถาบัน Hospitality & Tourism Institute มหาวิทยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมจำนวน 50 คน และนักศึกษาจากสถาบัน Hospitality & Tourism Institute มหาวิยาลัย Duy Tan ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมจำนวน 50 คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 คน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา