มร.ชม. ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 17/09/2564

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาด้านวิชาการและข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลง ซึ่งมีขอบเขตความมือในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนที่เป็นความต้องการของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรตามมาตรฐานและสมรรถนะอาชีพเพื่อยกระดับมาตรฐานและทักษะวิชาชีพทั้งในรูปแบบ up skill RE skill และ New skill ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบและงานวิจัยให้สามารถ เข้าสู่เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ได้ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาวิชาการด้านอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
การศึกษา