โครงการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐาน Green Product และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนตำบลแม่ทา

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 10/09/2564

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดี adiCET นำทีมคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐาน Green Product และรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนตำบลแม่ทา” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกนกศักดิ์ ดวงเรือนแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยการมีส่วนร่วมของ อบต.แม่ทา ปตท. ตลอดจนผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ในการนี้คณะทำงานได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ รพ.สต.แม่ทา เพื่อการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ร่วมด้วย

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ภาพ: นิพนธ์ ศรีตระกูล/ธนัญชัย สาทะกลาง

ข่าว: สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย