adiCET จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Smart Energy-Agriculture Learning Module ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 18/03/2564

adiCET จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Smart Energy-Agriculture Learning Module ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ให้กับคณะนักวิจัยและครูผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอแม่แจ่ม และโรงเรียนมัธยมในอำเภอกัลยาณิ-วัฒนา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีเป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการ

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ-เชียงใหม่ คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ และผู้นำชุมชน เพื่อให้ได้ชุดการเรียนรู้ที่ตอบตัวชี้วัดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเกมส์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ก่อนการปฏิบัติจริง ตลอดจนการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีที่เกิดจากความต้องการของชุมชน

โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ในช่วงเช้าเวลา 9.00-12.00 น.นั้นได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. การแนะนำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โดย คุณอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำวิทยาลัยฯ

2. การบรรยายการพัฒนาเกมส์สำหรับการเรียนรู้ Smart Energy-Agriculture Learning Module พร้อมสาธิตและทดสอบการเล่นเกมส์

โดย คุณภิญโญ ตัณรัตนมณฑล และทีมงาน

3.การบรรยาย และปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยี และหลักการทำงานของเทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตรต้นทุนต่ำ

โดย อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตถ์ อัจฉริยมนตรี และคุณภาณุพงศ์ ถนอมเกียรติ

โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ในช่วงบ่ายเวลา 13.00-17.00 น.นั้นได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. การบรรยาย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ Smart Energy-Agriculture Learning Module ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

กิจกรรมกลุ่ม การตรวจสอบตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

โดย อาจารย์ ดร.สรุชัย ณรัฐ จันทร์ศรี อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์

อาจารย์ ดร. หทัยรัตน์ ราชนิยม อาจารย์ สุภัทรา คำหม่อง

2. กิจกรรมกลุ่ม การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย คุณณัฐภัทร ลีรพันธุ์ วิศวกร ประจำวิทยาลัยฯ

3. กิจกรรมกลุ่ม การจัดการชีวมวล

โดย คุณวรพจน์ โพธาเจริญ นักวิจัย ประจำวิทยาลัยฯ

 

โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม) ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.นั้นได้มีการจัดกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดเพื่อเรียบเรียงเนื้อหาของชุดการเรียนรู้ Smart Energy-Agriculture Learning Module (ต่อ) โดย อาจารย์ ดร.สรุชัย ณรัฐ จันทร์ศรี อาจารย์ ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ อาจารย์ ดร. หทัยรัตน์ ราชนิยมอาจารย์ สุภัทรา คำหม่อง

2. กิจกรรมกลุ่มดูงานสวนครูน้อย และ กิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และคุณธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล

และได้มีพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกันก่อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางกลับจากวิทยาลัยฯโดยสวัสดิภาพ ในเวลา 13.00 โดยประมาณ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย