adiCET จัดอบรมการสร้างความตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5 ณ โรงเรียนจอมทอง

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 10/3/2564

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ “สร้างความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศพร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM แบบแสดงผลออนไลน์” โดยอาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน, นายโชคชัย คงอุดมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา และนายอานนท์ ผัดแปง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาฝุ่น PM 2.5 การใช้ประโยชน์จากเครื่องตรวจวัดฝุ่นที่แสดงผลออนไลน์ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการจัดทำเครื่องกรองอากาศอย่างง่าย ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม วิทยาลัยฯ ได้มอบเครื่องกรองอากาศที่เป็นผลงานประดิษฐ์ของนักเรียนที่เข้าอบรมให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้สำหรับห้องเรียนปลอดฝุ่นจำนวน 2 เครื่อง ทั้งนี้ โรงเรียนจอมทอง ได้ใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครื่องตรวจวัดฝุ่นของวิทยาลัยฯ ในการเผยแพร่ให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รับทราบคุณภาพอากาศ กันอย่างทั่วถึง

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา