มร.ชม. ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลาน ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ คุณประโยชน์ของต้นลาน - ต้นหมากต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 20/12/2564

   ผศ.ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 นำโดย อ.อดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในการดำเนินโครงการองค์ความรู้จากลานหมากและพันธุ์ไม้พื้นเมืองหายากในล้านนา : การอนุรักษ์สืบสานและต่อยอด  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลาน ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 7 ฐาน คือ 1) การสานหงส์จากใบลาน   2) การทำปิ่นปักผมจากใบลาน  3) การทำโมบายปลาตะเพียนจากใบลาน   4) การทำพวงกุญแจจากใบลาน  5) การทำเครื่องประดับด้วยวัสดุใบลาน6) ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน  7) การทำที่คั่นหนังสือจากใบลาน  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของต้นลานต้นหมากที่มีต่อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมล้านนา  โดยการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากต้นลานครั้งนี้ มีนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีเยาวชนรุ่นใหม่ ได้ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงและต่อยอดองค์ความรู้จากลานหมาก ให้คงอยู่สืบต่อไป


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ