มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงคโปร์

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 18 กรกฎาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr.William See, Deputy Director, School of Engineering, Temasek Polytechnic (TP) ประเทศสิงคโปร์และคณะ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อพอปะและหารือถึงความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก TP การทำวิจัยร่วมกัน ตลอดจนหารือเรื่องรายละเอียดของการดำเนินโครงการ Temasek Foundation Specialists'Community Action and Leadership Exchange (TFSCALE) Programme 2022 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านที่พัก สถานที่จัดกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ให้กับคณะนักศึกษาจาก TP ที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา