การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย Google Workspace

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 26 มิถุนายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมที่ 2 การอบรมพัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย Google Workspace โดยมีอาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการกล่าวรายงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการได้เห็นถึง การพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการทำงานด้วย Google Workspace  ซึ่งปัจจุบัน การทำงานด้วย Google Workspace เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น เป็นบริการหนึ่งของ Google ที่ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ในทุกที่ ทุกเวลา และสิ่งนี้จะเข้ามาช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงได้จัดการอบรมหัวข้อดังกล่าว โดยทีมวิทยากรจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.ชยภัทร พุ่มจันทร์ อ.กุสุมา สีดาเพ็ง อ.อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม 

โครงการดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทางด้านการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ส่งเสริมสนับสนุนให้ศิษย์เก่าได้รับความรู้ใหม่ๆ เพื่อการนำความรู้ไปพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการทำงานต่อไปในอนาคต รวมถึงยังเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายและสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันอีกด้วย

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา