แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 25 ตุลาคม 2565

การให้บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ สถาบันล้านนาศึกษาและเรือนอนุสารสุนทร

ให้บริการฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

https://www.culture.cmru.ac.th/web60/our-service/


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ