สำนักหอสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ หัวข้อ ภาษามือสื่อใจ...สื่อสารยังไงให้ปัง

CMRU Faculty : สำนักหอสมุด | Date and Time : 24/3/2565

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ภาษามือสื่อใจ...สื่อสารอย่างไรให้ปัง ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ วิทยากรโดย อาจารย์วีรยุทธ สุภารส อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รูปแบบออนไลน์  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักหอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และจากการฝึกปฏิบัติจริงและส่งเสริมการใช้ห้องสมุดให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน ดำเนินกิจกรรมโดยนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ และทีมงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

...

...

...

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา