มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้บริการดูแลสุขภาพอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ผ่านห้องพยาบาล

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 26/10/2564

มหาววิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีห้องพยาบาลให้บริการสำหรับดูแลสุขภาพอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

1. ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

2.ให้คำปรึกษาเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์

3.ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แ

4.ให้คำปรึกษาสุขภาพด้วยเเพทย์แผนไทย 

https://www.sdd.cmru.ac.th/web65/


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ