มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รณรงค์สูบบุหรี่ในพื้นที่กำหนด

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 24/6/2564

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  รณรงค์สูบบุหรี่ในพื้นที่กำหนด  โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะและ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรือง  นโยบายคุ้มครองสุขภาพ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จากการใช้พืชกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมถึงประชาสัมพันธ์รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด ภายในมหาวิทยาลัย

 


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ