ศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28 มีนาคม 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์  ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา