ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28/10/2564

          

   ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ออกบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสุเทพ ในโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ บ้านดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

         


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา