ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการทำอาหารจากวัสดุท้องถิ่น โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 1

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28/10/2564

         ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จัดอบรมการทำอาหารจากวัสดุท้องถิ่น โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลบ้านซาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย