การบริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator by Photo ณ โรงเรียนจอมทอง

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time :

งานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ บริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม นำอาจารย์และนักศึกษาบริการวิชาการ หัวข้อ Content Creator by Photo ณ โรงเรียนจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563

โครงการเริ่มต้นด้วยกิจกรรม “รู้จักเขารู้จักเรา” ซึ่งนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ได้แนะนำหลักสูตรต้นกล้าจอมทองแผนการเรียนวิศวะ-สถาปัตย์ซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 80 คน กิจกรรมภาคบรรยาย “Content Creator อาชีพใหม่ของคนรุ่นใหม่” โดยอาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน และกิจกรรมภาคปฏิบัติ “Photo Content การสร้างเนื้อหาผ่านรูปภาพ” โดยอาจารย์กมลวรรธ สุจริต อาจารย์จากภาควิชานิเทศศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์ชยภทร พุ่มจันทร์ อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังได้แนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาควิชาให้กับนักเรียน รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช จันทร์สอง นำนักศึกษารายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาเป็นการปิดท้ายโครงการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจ และได้รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการมากขึ้น

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา