คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรมแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา”

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 28/10/2564

              รศ.ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ นำนักศึกษาขั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นสะลวง ให้กับวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชน สร้างอาชีพ    สร้างรายได้ สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย