โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาในหัวข้อ ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายหลัง Covid-19

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 3 December 2563

โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนาในหัวข้อ ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายหลัง Covid-19

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563  และ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563   ณ ห้องประชุมดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในโครงการทั้ง 2 วัน การบรรยายภาคเช้า ในหัวข้อ  “ชุมชน ธุรกิจ ความท้าทายใหม่หลัง Covid-19” โดย วิทยากร  ดร.ชาคริต พิชญางกูร Business Coach and Head of Lifestar, Lifestar Company Limited, Bangkok ในภาคบ่าย การร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเงิน และการร่วมแชร์ประสบการณ์ โดยตรงจากผล Covid-19 จากตัวแทนผู้ประกอบการ โดย คุณธีระพล พรหมศรี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คุณราเมศ รัตยันตรกร ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บ. มาดามแมงโก้ จำกัด และ ดร.ชาคริต พิชญางกูร Business Coach and Head of Lifestar, Lifestar Company Limited, Bangkok

 

 

   


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา