การการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ การเสริมสร้างนักบริหารรุ่นเยาว์

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 28/10/2564

             ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 4 : การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการในการบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการในการบริการวิชาการสู่ชุมชน หัวข้อ “การเสริมสร้างนักบริหารรุ่นเยาว์” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น. รอบเช้า ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และรอบบ่ายโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ด้านบริหารและวิทยาการจัดการ ภายในกิจกรรมได้มีการมอบรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำแผนธุรกิจผู้ประกอบการจากนักบริหารรุ่นใหม่ การแนะนำแอพพลิเคชั่นและธุรกิจออนไลน์ ผลงานการประกวดระดับประเทศ การเล่นเกมตอบคำถามด้านวิทยาการจัดการชิงรางวัลผ่าน Kahoot การแสดงขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลเกียรติยศระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการแนะนำช่องทางกาสื่อสารด้านบริหารและวิทยาการจัดการผ่านแอพพลิเคชั่นของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 2 โรงเรียน ให้ความสนใจด้านการบริการวิชาการความรู้ในเรื่องดังกล่าว และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นดี


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา