โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม

CMRU Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ | Date and Time : 28/10/2564

         หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม ณ บริเวณลานพระพุทธจตุรทิศ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดกิจกรรมดังกล่าว 

         โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ได้ลงภาคปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการ และสามารถเริ่มต้นธุรกิจด้้วยความคิดสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนวัตกกรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร คือ การมีบุคลิกของการเป็นผู้ประกอบการ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา