โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสตรีบ้านโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 29/10/2564

          อาจารย์เสกสรรค์ มณีธร อาจารย์หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ และอาจารย์กิรณา ยี่สุมแซม อาจารย์ภาควิชาการบัญชีและการเงิน นำนักศึกษาจากหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ในการสอนการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีวิสาหกิจชุมชน  ภายใต้โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสตรีบ้านโป่ง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานวิจัย เมื่อวันที่17-18 ตุลาคม 2563 

            โดย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ร่วมกับสถานการศึกษาในการบูรณาการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา กับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างการยกระดับของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการในชุมชน ให้มีศักยภาพ และมีมูลค่ามากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นการเสริมความมั่นคงในอาชีพ และรายได้ รวมถึงสามารถให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย