โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time :

         

          อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมและบรรยายพิเศษ ในโครงการ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อออนไลน์แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์” วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา